Közzétéve: 2023. január 18. 
  

Nyári zárva tartás

Mobirise Website Builder

Tisztelt Szülők!

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Telki Zöldmanó Óvoda nyári zárva tartásának időpontját az alábbiak szerint határozta meg:

A Telki Zöldmanó Óvoda Harangvirág utcai székhelyének nyári zárva tartásának időpontja:
2023. július 31-től 2023. augusztus 27-ig tart.

A Tengelice utcai telephely nyári zárva tartásának időpontja:
2023. július 03-tól 2023. július 30-ig tart.

A fentiek alapján, a nyár folyamán óvodai ellátásra szoruló (Gyermekvédelmi Törvény 41.§ (1),(2) bekezdésben foglalt rászoruló gyermekek részére) * gyermekeket:
- 2023. július 03-tól – július 30-ig a Harangvirág utcai épületben;
- 2023. július 31-től - augusztus 27-ig a Tengelice utcai épületben tudjuk fogadni.
- 2023. augusztus 28-tól mind a két épületben fogadjuk a gyermekeket.

*Az ügyeleti időszakban 2023.07.31- 2023-08-31-ig csak azokat a gyermekeket tudjuk fogadni, akiknek a szülei dolgoznak.


Petrovszkiné Krizsán Adrienn
óvodavezető 

 
Közzétéve: 2023. február 28.

Óvodai beíratás a 2023/2024-es nevelési évre

Mobirise Website Builder

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától (2023. szeptember 01-től) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Telki Község Önkormányzata által fenntartott Telki Zöldmanó Óvodában a beiratkozás időpontja:
- 2023. május 03. (szerda): 800 – 1600 óráig
- 2023. május 04. (csütörtök): 800 – 1600 óráig
- 2023. május 05. (péntek): 800 – 1600 óráig

Beiratkozás helye:
Telki Zöldmanó Óvoda
2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Telefon: 06 26 920-815; +36 70 603 7459 (óvodavezető)
E-mail: ovoda@telki.hu

A beiratkozással kapcsolatos fontos tudnivalók
- A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.
- A gyermek óvodai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését családi körülményeire, sajátos helyzetére való tekintettel a szülő tárgyév április 15. napjáig a Budakeszi Járási Hivatalhoz történő kérelem benyújtásával kérheti. A benyújtott kérelem alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól.
- Az óvodaköteles korú, külföldön élő gyermekek esetében a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Amennyiben a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő az Oktatási Hivatal honlapján elérhető űrlap kitöltésével teljesítheti bejelentési kötelezettségét a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül.
- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
- A fenti felvételi eljárást követően, a településre beköltöző óvodaköteles gyermekek felvétele az óvoda honlapján elérhető „Jelentkezési adatlap” kitöltésével, az óvoda email címére való elküldésével, vagy személyesen történik.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya). Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat
- A gyermek anyakönyvi kivonatának másolata
- A gyermek TAJ kártyája
- A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt, melyről 2023. június 05.-ig írásban értesíti a szülőt.

Az Nkt. 37. §-a alapján az óvodavezető döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be Telki Község Jegyzőjéhez.


Közzétéve: 2023. május 1.

Anyák Napja

Mobirise Website Builder
Előadás

  


Közzétéve: 2023. május 2.

Évzárók

Kézműves

  Közzétéve: 2023. május 18.

Óvoda szépítés

Óvodaszépítés

Tisztelt Szülői Szervezet!
Kedves Szülők!
Hálásan köszönjük minden kedves résztvevőnek gyermeknek és felnőttnek
egyaránt, akik szervező vagy tevőleges segítő munkájukkal szebbé varázsolták
intézményünk udvarait a 2023. április 22-én megrendezett „Óvoda szépítő napon”Közzétéve: 2023. május 19.

Gyermeknap

Gyereknap
Köszönet
Mobirise Website Builder
Madárbarát Zöld Óvoda
Támogatás

Az iskola és az óvoda támogatását csak a Te segítségeddel folytathatjuk!
Kérjük, segítsd munkánkat adód 1%-ával!

Adószámunk: 19186247-1-13
www.telkigyerekalapitvany.hu

Elérhetőségek
  • 2089 Telki, Harangvirág utca 3.
  • Igazgató: tel. 06 26 920 815
    e-mail: ovoda@telki.hu
  • Titkárság: tel. 06 26 920 814
    e-mail: ovodatitkar@telki.hu
  • Tengelice utcai óvoda
  • Telephely: tel. 06 26 920 824