Az ovirólÓvodánkról


Intézményünk a Zsámbéki-medence egyik legszebb községében Telkiben működik. Óvodánk központi (székhely) épülete az Újfaluban, a Harangvirág utcában 1999-ben nyitotta meg kapuit, majd a lakosság növekvő igénye és a népesség növekedése miatt 2011-ben az Öreg-hegyen, a Tengelice utcában új telephellyel bővült.
A község természeti adottságai, földrajzi környezete, a közeli erdő növény- és állatvilága számos lehetőséget kínál és ideális helyszín a megfigyelésekre, élményszerzésekre. Nyugati részén a Zsámbéki-medence 200-240 m magas lösztakaróval fedett domborulatai, keleti felén pedig a Budai-hegységhez tartozó 420-440 m magasságot is elérő mészkő és dolomit hegyek húzódnak. Észak-keletről a Budai Tájvédelmi Körzet határolja.

Harangvirág utcai épület építése során sok természetes anyagot használtak fel, a külső és belső kialakításában a faszerkezetek dominálnak. A csoportszobák berendezésénél és egyéb felszerelések beszerzésénél is előnyben részesítjük a természetes anyagokat. Az udvaron esztétikus és a gyermekek igényeinek megfelelő minősített játékok találhatók, továbbá az „Óvoda-Iskola Telkiben” Alapítvány és az óvoda Szülői Szervezetének összefogásával 2016-ban létrehozott KRESZ-pálya biztosít lehetőséget a tartalmas udvari szabadjátékhoz. Az óvoda udvarának nagy része füves terület, ahol a fákat és bokrokat, virágokat, gyógynövényeket, sziklakertet az Önkormányzat által megbízott gondnok, az óvodában dolgozó felnőttek, lelkes szülők és a szorgos gyermek kezek rendszeresen gondozzák.

Tengelice utcai épületben a csoportszobákba, kiszolgáló helyiségekbe beépített anyagok is tükrözik a természethez való közelséget, ugyanakkor a modern működés és működtetés kritériumainak is megfelelnek. Az épület faburkolata meleg, barátságos hangulatot sugároz, lapos tetején, a két csoportszoba fölött, extenzív zöld tető készült. Az épület minden funkcionális egysége akadálymentesített. Az udvaron EU-szabványnak megfelelő játékeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére.

Óvodai Pedagógiai Programunk legfontosabb területe a környezeti nevelés és a környezetvédelem.

Célunk:
 a közvetlen és tágabb természeti és társadalmi környezet felfedezése, felfedeztetése változatos mozgásos és érzékszervi tapasztalatszerzések által. Az élménypedagógia módszereinek alkalmazása révén a környezet értékeihez, esztétikájához fűződő pozitív érzelmi-, cselekvő viszony kialakítása a megismerési folyamatban, valamint a természetet szerető, óvó, védő, környezettudatos szemlélet és magatartás megalapozása.

Nevelési koncepciónk, pedagógiai hitvallásunk


˝A szeretet az elfogadás talaján csírázik ki. A biztonság és bizalom az elfogadásban és a szeretetben gyökerezve tud fává növekedni. Azért, hogy a kis fánk egészséges nagy fává növekedhessen, következetesen kell nevelnünk, folyamatosan metszegetve róla a vadhajtásokat.”

Érzelmi biztonságot nyújtó, gyermekközpontú légkörben neveljük gyermekeinket. A szabadjáték prioritása mellett a környezeti nevelés kiemelésével igyekszünk felismertetni velük a minket körülvevő élő és élettelen természeti értékeket, megértetni a természetvédelem fontosságát, szeretnénk alapvető viselkedéskultúrává kialakítani bennük az óvó, féltő, megelőző és megőrző környezettudatos magatartást. A színes óvodai tevékenységek és az óvodán kívül szervezett programok lehetőséget teremtenek, hogy gyermekeink a szabadjáték és az óvodapedagógusok által irányított tapasztalatszerzések során fedezzék fel a közvetlen és tágabb természeti és társadalmi környezetüket. A kiemelt környezeti nevelés mellett komoly hangsúlyt helyezünk az egészséges életmód szokásainak kialakítására, az egyéni bánásmódra, differenciált egyéni képességfejlesztésre, a közösségi nevelésre.
Valljuk, hogy az iskolára való felkészítés, a gyermek iskola-készültsége az óvodába lépés pillanatától kezdődő több éven át tartó nevelő-fejlesztő munka eredménye. A szabadjáték feltételeinek biztosításával és a változatos, tartalmas korszerű módszerekkel megvalósuló irányított tevékenységek segítségével azoknak az alapvető képességeknek az optimális fejlődésének az elősegítésére törekszünk, melyek elengedhetetlenek gyermekeink sikeres iskolai beválásához, amelyek elősegítik személyiségük kibontakozását és harmonikus fejlődését.

Intézményünk ellátja a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek közül a többi gyermekkel együtt, azonos csoportba integrálható a Szakértői Bizottság javaslata alapján: beszédfogyatékos, mozgáskorlátozott, gyengénlátó, nagyot halló és a fejlődés egyéb pszichés zavarával küzdő gyermekek nevelését is.

A természet közeli életmód megvalósítása érdekében minden érzékszervet megmozgató, komplex képességfejlesztő tevékenységeket, programokat szervezünk:

- örökbe fogadtuk a Telki erdő legöregebb tölgyfáját, ahová gyakran kirándulunk;
- évek óta szervezünk madarász-ovi programot, gondozzuk odútelepünket az erdőben;
- legidősebb óvodásaink részére minden évben három napos „Zöld Manó Erdei-óvodát” szervezünk;
- a csoportok évente több alkalommal mennek kirándulni a közeli és távolabbi településekre, a fővárosba: állatkertek, vadasparkok, barlangok, várak, arborétumok bebarangolása, kiállítások, múzeumok, természeti látványosságok megtekintése, élményszerzés, tapasztalatszerzés céljából;
- természet sarkokat alakítunk ki a csoportszobákban, a gyermekekkel közösen gondozzuk az óvoda növényeit, kisállatait;
- tudatosan alakítjuk udvarunkat, melynek eredményeképpen elnyertük a „Madárbarát óvoda cím”-et;
- megteremtettük a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit, amiben mind a gyermekek, mind a felnőttek aktívan vesznek részt;
- minden jelentős zöld ünnepet megtartunk a hagyományos óvodai jeles napok és ünnepek mellett;
- évek óta tartó tudatos környezeti nevelésünk eredménye a ZÖLD ÓVODA cím, amely a továbbiakban is komoly feladatokat ró ránk.

Az óvodai élet tevékenységformái

- Játék
- Külső világ tevékeny megismerése: környezetismereti tapasztalatok szerzése matematikai tapasztalatok szerzése
- Verselés, mesélés
- Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
- Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
- Mozgás
- Munkajellegű tevékenységek
- A tevékenységekben megvalósuló tanulás
- Differenciált fejlesztő munka
- Óvodai ünnepeink, hagyományaink

Az óvodai tevékenységformák közül a legfontosabb a játék.

A játék a gyermek legalapvetőbb és legfejlesztőbb tevékenysége, ezáltal az óvodai nevelés leghatékonyabb nevelő, fejlesztő eszköze. A gyermek fejlődése a játékban a legintenzívebb. Minél többet játszik, annál jobban fejlődik, és minél jobban fejlődik, annál több és változatosabb játékot játszik. A játék a gyermek önmegvalósítása, érzelmeinek és vágyainak, lelkiállapotának önkifejezése, fejlettségének, személyiségének legjobb és leghitelesebb mutatója, éppen ezért a szabadjáték tevékenység napirendünkben kitüntetett szerepet kap.


Tehetséggondozás az óvodában

 

A köznevelési törvény [Nkt. 1.§. (1) bekezdésében] kiemelt célként fogalmazza meg a társadalmi leszakadás megakadályozása mellett a gyermekek tehetséggondozását.

Intézményünkben az óvodapedagógusok saját gyermekcsoportjukban a gyermekek egyéni Fejlődési naplójában rögzített fejlesztési tervek alapján végzik a fejlődésükben, egyes képességeikben kiemelkedő

szinten lévő gyermekek egyéni és kiscsoportos fejlesztését.

 

Intézményi célunk óvodai szinten a tehetségígéretek felismerése, kiemelt képességek kibontakoztatásának segítése:

- lehetőségek és feltételek megteremtésével speciális szükségletek kielégítése;

- egyéni és mikro csoportos foglalkoztatási formában a képességeik differenciált

fejlesztése;

- a gyermekek fejlődésnek folyamatos nyomon követése.

 

Intézményünkben a 2023-2024. nevelési évtől két tehetséggondozó műhely működik:

  • Hétszínvirág – komplex művészeti- tehetségműhely
  • Csodabogár – természetismereti – tehetségműhely

 

A tehetségműhelyek kiemelt célja: az intézménybe járó elsősorban tanköteles korú általános és/vagy speciális képességeik, motivációjuk és kreativitásuk alapján tehetséges, kiemelkedő fejlettségi szintű gyermekek tehetségműhelyekben történő fejlesztése; a tehetségígéretek gazdagító programokkal való megkínálása.

 

 

 

Az óvodai élet megszervezése

Az óvodai életet tervszerűen, tudatosan alakítjuk. Csoportjainkban a két óvodapedagógus közösen készíti el és dokumentálja az éves nevelési tervet, a heti ütemtervet, a napirendet, heti rendet, megfigyeléseiket, a gyermekek fejlődésének nyomon követését. Az irányított tapasztalatszerzéseket, tanulási-, egyéni és mikrocsoportos fejlesztési tevékenységeket kötött és kötetlen formában szervezik. A Pedagógiai Programunk, a Házirend és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata a honlapunkon olvasható.

A gyermekek az óvodában háromszor étkeznek.

Lehetőséget biztosítunk orvosilag igazolt ételallergia fennállása esetén egyedi/speciális étkezésre.

Napirend

6.30-12 óráig

Szabadjáték a csoportszobában/udvaron közben párhuzamosan szervezett tevékenységek:
- testápolási teendők;
- reggeli- folyamatosan szervezett;
- az óvodapedagógus által kezdeményezett irányított tapasztalatszerzések/ tevékenységek;
- differenciált, egyéni fejlesztések;
- mozgásos tevékenységek;
- gyümölcsfogyasztás.
Játék az udvaron/séta/kirándulás.

12-17 óráig

Ebéd. Testápolási teendők.
Mese. Pihenés. Folyamatos ébredés. Testápolási teendők.
Uzsonna-folyamatosan szervezett.
Szabadjáték a csoportszobában/udvaron.

Fakultatív szolgáltatások szervezése

Minden nevelési év kezdetekor lehetőség nyílik a szülők által térített, az óvoda épületeiben szervezett délutáni foglalkozások igénybevételére. A fakultatív programok (népi tánc, sakk, játékos angol, „Okosító-torna”…) választásáról a szülők döntenek.
Az óvodában a bejegyzett egyházak területileg illetékes szervei – az óvoda nevelő tevékenységétől függetlenül – térítésmentes hit- és vallásoktatást (foglalkozást) szervezhetnek.

Óvodánkat a Telki Önkormányzat tartja fenn. A működési feltételek biztosításában és a programjaink megvalósításában rendkívül sokat segítenek a szülők, és az „Óvoda-Iskola Telkiben” Alapítvány.


Nyitva tartás:
A fenntartó által engedélyezett napi nyitvatartási idő: 10,5 óra /nap
Az óvoda hétfőtől péntekig, naponta 6.30-tól 17 óráig tart nyitva.

Az intézmény alapadatai

Az intézmény neve: Telki Zöldmanó Óvoda
Az intézmény székhelye: 2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Telefon: 06 26 920-815 (igazgatói iroda)

E-mai címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

06 26 920-814 (óvodatitkári iroda)                                                                                                             

E-mai címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az intézmény telephelye: 2089 Telki, Tengelice utca 3.
Telefonszám: 06 26 920-824
Az intézmény OM azonosítója: 090037

 

Az óvoda igazgatója: Petrovszkiné Krizsán Adrienn
Igazgató-helyettes: Tóthné Németh Andrea
Gyermekvédelmi felelős: Fekete Andrea ZsuzsaIntézményünkben 7 csoport működik (a székhely épületben 5, a telephelyen 2), felvehető maximális gyermek létszám: 203 fő (a székhelyen: 143 fő, a telephelyen: 60 fő). A 15 óvodapedagógus nevelő-fejlesztő munkáját 1fő logopédus, 1fő félállású fejlesztőpedagógus és 1fő félállású pszichológus, továbbá 11 fő nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkatárs (1 fő óvodatitkár, 3 fő pedagógiai asszisztens, 7 fő dajka), valamint 3 fő technikai munkatárs (konyhai dolgozó) segíti.

 

Elérhetőségek

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Igazgató: tel. 06 26 920 815
Titkárság: tel. 06 26 920 814
e-mail: ovoda@telki.hu
e-mail: ovodatitkar@telki.hu
 
Tengelice utcai óvoda

Telephely: tel. 06 26 920 824

 

Támogatás

Az iskola és az óvoda támogatását csak a Te segítségeddel folytathatjuk!
Kérjük, segítsd munkánkat adód 1%-ával!

Adószámunk: 19186247-1-13
www.telkigyerekalapitvany.hu